logo

На 11 Октомври 2009 година започна официалната подписка за създаване на Българска Православна Църква с училище и културен център в Тампа бей, Флорида . На този ден беше избран борд на директорите в състав: Владимир Нанов, Иван Натов, Ели Доцинска и Мария Коцева. Този борд беше натоварен да регистрира официално дружество с идеални цели под името „Свети Йоан Kръстител“, като името беше избрано чрез явно гласуване на това Първо Общо събрание.

    14 Октомври 2009 г. – Официално е регистрирана Non-profit организация „BULGARIAN CHRISTIAN CHURCH SAINT YOAN KRASTITEL” , справка www.sunbiz.org - #N09000010001

 

Kато такава имаме право да издаваме таксови документи за направените дарения.                

    28 Октомври 2009 г. – Организацията кандидатства и получи EIN (Employer Identification Number), който е необходим за откриване на банкова сметка, бъдещо наемане на работници (свещеник) и при комуникацията с IRS.

    04 Ноември 2009 г. – Открита е банкова сметка на Non-profit организация „BULGARIAN CHRISTIAN CHURCH SAINT YOAN KRASTITEL” 

 

Във връзка с IRS регистрацията беше направено допълнение: Чл.77 Допълнение 1 – При разпадане на Българската Православна Църква „Свети Йоан Кръстител”, активите й (имущество и пари) ще бъде използвано изключително за благотворителни цели.

 

Ние сме една отворена, прозрачна, строго регламентирана и отговорна организация, в която всеки от настоятелите дава своят доброволен труд безвъзмездно.

Нагоре